شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم کلرايد (Sodium chloride)
نام های تجاری
SLO-SALT
اشکال دارویی
  5 % : پماد چشمي
  0.9% 1000ml (Normal saline), 0.9% 1000ml for Irrigation, 0.9% 3000ml for Irrigation, 0.9% 500ml (Normal saline), 0.9% 500ml for Irrigation, 0.45% 1000ml (Half saline), 0.45% 500ml (Half saline), 0.9% 1000mg-Bag, 0.9% 500mg-Bag, 0.45% 1000ml (Half saline)-Bag, 0.45% 500ml (Half saline)-Bag, 0.9% 1000ml for Irrigation-Bag, 0.9% 500ml for Irrigation-Bag, 0.9% 250ml, 0.45% 250mg : سرم
  0.65% 20ml : قطره بيني
  5% 10ml : قطره چشمي
  5% 50ml : ويال
  -, 0.9 % : بالک
  0.65 % : اسپري بيني
  10ml : آمپول
کاربرد دارو
شستشوي خطرات بدن ، بافت ها و زخم ها ، کانتر داخل مجراي ادرار و لوله هاي درفاز جراحي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
اطلاعاتي موجود نيست .
موارد منع مصرف
پرهيز از مصرف جهت القاي استفراغ .
نحوه مصرف
مقدار بر اساس حجم يا سطح عضو مورد نظر ، عمل بر طبق توصيه سازنده محلول ، پرهيز از تزريق محلول هاي شستشو.
نكات پرستاري هنگام تجويز
مصرف براي شستشوي استريل پوست ، جراحات چشم يا مثانه .مصرف براي شستشوي استريل پوست ، جراحات چشم يا مثانه .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی