پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سديم آمينوسالسيلات (Sodium aminosalicylate (pas ))
اشکال دارویی
    500mg C.tab : قرص
کاربرد دارو
بيماري سل ، کوليت اولسراتيو.
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
سديم آمينوسالسيلات خط دوم درماني آنتي مايکوباکتريال در درمان سل است ، تجويز خوراکي ، مصرف در صورت عدم امکان مصرف داروهاي قوي تر .
موارد منع مصرف
بارداري .
نحوه مصرف
سل : دوز معمول روزانه در بزرگسالان ، 12f در سه دوز منقسم خوراکي در کوليت اولسراتيو ( مصرف فرم رکتال ) : با دوز 2g يک بار در روز ، مصرف در درمان IBS در همراهي با کورتيکواستروئيد ها .
شرايط نگهداري
در محفظه هاي مقاوم نسبت به هوا و نور ، کمتر از 40 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
عوارض جانبي شديد تر در مصرف هم زمان آمينوسالسيلات و سالسيلات ها . افزايش خطر مسموميت با آمينوساليسيلات ها در مصرف همزمان پروبنسيد، آنتاگونيزه شدن اثر دارو در مصرف همزمان اناستتيک هاي موضعي دسته استري.
عوارض جانبي
عوارض GI – شامل تهوع ، استفراغ و اسهال ، جذب نامناسب VitB12 ، فولات و ليپيدها به علت عوارض GI.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی