دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
سيمپل اي (Simple eye)
نام های تجاری
Lacrilube
اشکال دارویی
    - : پماد چشمي
کاربرد دارو
نرم کردن و جلوگيري از خشکي چشم .
مصرف در حاملگی
NR
نحوه مصرف
يک نوار باريک از پماد يک يا چند بار در روز بر روي چشم ماليده شود .
تركيبات
Yellow soft paraffin 80g and woo Fot 10g and liquid Paraffin Qs to 100g
نكات پرستاري هنگام تجويز
1. هنگام مصرف پايين کشيدن پلک تحتاني و قرار دادن مقداري دارو در داخل پلک پاييني.
2. پرهيز از تماس نوک لوله پماد با دست يا هر چيز ديگر.
3. خارج کردن لنز تماسي پيش از مصرف دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی