دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
تست سارکوئيدوز (Sarcoidosis test [KVEIM])
اشکال دارویی
    - : آمپول
کاربرد دارو
تزريق به صورت اينترادرمال جهت انجام آزمون ، ايجاد واکنش تاخيري در محل تزريق (80-70% موارد ) کمتر از 5% داراي نتيجه مثبت کاذب .
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی