دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
رمي فنتانيل هيدروکلرايد (Remifentanil hydrochloride)
نام های تجاری
Ultiva
اشکال دارویی
    1mg, 2mg, 5mg : ويال
کاربرد دارو
مصرف جهت القاء يا نگهداري بيهوشي در موارد بيهوشي عمومي ، ايجاد آنالژزي بلافاصله پس از عمل ، ادامه بيحسي بعد از عمل جراحي .
مصرف در حاملگی
C
مكانيزم اثر دارو
داراي شروع اثر سريع و مدت زمان اثر کوتاه ، نيمه عمر 10-3 دقيقه ، PB : 7% ، تبديل به متابوليت هاي غير موثر اسيد کربوکسيليک توسط استرازهاي غير اختصاصي موجود در خون و بافت هاي بدن .دفع کليوي 95% از دوز مصرفي بصورت متابوليت هاي دارو. شروع اثر در فرم وريدي در عرض 1 دقيقه و مدت اثر 5 دقيقه .
موارد منع مصرف
مشابه به ساير آنالژزيک هاي اپيوئيدي
نحوه مصرف
براي ايجاد آنالژزي حين القاي بيهوشي ، تجويز انفوزيون وريدي با دوزي معادل 0.5-1mcg/kg در هر دقيقه در صورت نياز به لوله گذاري در کمتر از 8 دقيقه از شروع انفوزيون تجويز دوز اوليه اضافي به ميزان 1mcg/kg به صورت بولوس وريدي در صورت لزوم .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرهيز از تجويز دوزهاي بولوس حين ونتيلاسيون خود به خودي ، در مرحله پس از عمل و در بيماران تحت مراقبت هاي ويژه .
2- پرهيز از تزريق از طريق اپي دورال يا اينتراتکال به علت وجود گليسين در تزريقات دارو .
3- پرهيز از تجويز همراه با رينگر لاکتات.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی