چهارشنبه 22 آبان 1398    |    Wednesday, November 13, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پمترکسد (Pemetrexed)
نام های تجاری
Alimta
اشکال دارویی
    500mg, 100mg : ويال
فرمول شیمیایی
C20H21N5O6 = 427.411 g/mol
مصرف در حاملگی
D
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی