سه شنبه 29 بهمن 1398    |    Tuesday, February 18, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پراسوگرل (Prasugrel)
نام های تجاری
Effient
اشکال دارویی
    10mg FC, 5mg FC : قرص
کاربرد دارو
اين دارو در ترکيب با استيل سالسيليک اسيد جهت پيشگيري از حوادث آتروترومبوتيک در بيماران مبتلا به سندرم حاد کرونر مانند آنژين صدرا استفاده مي شود.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
به دليل عدم وجود مطالعات در مورد ايمني مصرف اين دارو براي خانم هاي شيرده، توصيه مي شود در دوره مصرف دارو شيردهي انجام نشود.
مكانيزم اثر دارو
مهارکننده فعاليت پلاکتي و تجمع پلاکتي با باند نمودن غير قابل برگشت متابوليت هاي پراسوگرل به رسپتورهاي P2Y12 کلاس ADP پلاکت ها صورت مي پذيرد.
موارد منع مصرف
اين دارو در بيماران با خونريزي فعال پاتولوژيک مثل خونريزي داخل جمجمه اي (ICH) منع مصرف دارد.
موارد احتياط شامل :
ريسک کلي خونريزي،
ريسک خونريزي وابسته به جراحي CABG،
TTP (پورپوراي ترومبوسايتوپنيک ترومبوتيک) : TTP مي تواند بعد از استفاده از دارو طي 2 هفته روي دهد.
تداخل مصرف با ساير داروها
وارفارين : در صورت مصرف همزمان ريسک خونريزي بالا مي رود.
NSAIDs : در صورت مصرف مزمن اين داروها با پراسوگرل، امکان افزايش ريسک خونريزي وجود دارد.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی