دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروپرانولول (Propranolol Hcl)
نام های تجاری
Inderal
اشکال دارویی
    10mg, 40mg, 80mg, 160mg SR, 80mg SR, 20mg : قرص
    1mg/ml 5ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده بتا آدرنرژيک ( بتا بلاکر )
کاربرد دارو
پرفشاري خون ، آريتمي هاي قلبي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
مسدود کردن غير انتخابي گيرنده هاي B2 , B1 ممانعت از اثرات کرونوتروپيک ، اينوتروپيک گشاد کنندگي عروق حاصل از تحريکات آدرنرژيک . جذب کامل گوارشي، متابوليسم کبدي،حداکثر غلظت پلاسمايي 2-1 ساعت بعد از يک دوز خوراکي، عبور از BBB و جفت و توزيع در شير، PB:90%، دفع کليوي، نيمه عمر پلاسمايي 6-3 ساعت.
موارد منع مصرف
برادي کاردي سينوسي ، بلوک قلبي بيش از درجه 1 ، شوک کارديوژنيک ،CHF.
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 40mg در بار در روز به صورت خوراکي تا 120-160mg در روز حداکثر دوز روزانه 640mg افزايش دوز با فواصل 5-3 روز کودکان : دوز اوليه : 0.5-1mg /kg و در 24 ساعت خوراکي ، منقسم در 4-3 روز ، هر 12-6 ساعت تتراسيون دوز به فواصل 5-3 روز تا حداکثر 8mg/kg .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق و دور از رطوبت .
تداخل مصرف با ساير داروها
کاهش غلظت پلاسمايي بتا بلاکرها در مصرف املاح آلومينيوم ، باربيتوراتها، املاح کلسيم، کلستيرامين، NSAIDs ، آمپي سيلين، ريفامپين، ساليسيلاتها و سولفين پيرازون،
تشديد اثرات بتابلاکرها در مصرف ضد بارداري هاي خوراکي، تيوامين ها، داروهاي مسدد کانال کلسيم،
افزايش اثر پروپرانولول در مصرف توام هالوپريدون، فلکائينيد، هيدرالازين يا فنوتيازين ها،
افزايش اثر پراپرونولول در مصرف سايمتدين،
افزايش سطح پلاسمايي و اثر قلبي- عروقي پراپرانولول در مصرف همزمان با مدرهاي لوپ.
عوارض جانبي
برگشت خون از دريچه ميترال ، ايست قلبي غير مرگبار ، شوک کارديوژنيک ، درد قفسه سينه ، افزايش يا کاهش فشار خون ، ايسکمي محيطي،رنگ پريدگي، گرگرفتگي، تشديد آنژين، کوتاهي تنفس، سيستيت، بي قراري، کابوس، فارنژيت، حساسيت به نور، طاسي، تعريق، کاهش ميل جنسي، هيپرليپدمي، تورم صورت، افزايش يا کاهش وزن، آمبولي ريوي، خشکي يا سوزش شديد چشم، اختلال ديد، اشک ريزي، نقرس، ضعف، بد حالي، بثورات جلدي، نارسايي کليوي.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت فشار خون ECG ، سرعت ضربان و ريتم قلبي حين درمان .
2- تجويز داروي خوراکي همراه با غذا .
3- پرهيز از قطع ناگهاني دارو .
4- کنترل وضعيت تنفسي بيمار.
5- در صورت مشاهده نمودن خونريزي غيرعادي ياکبودي ، تنفس سخت ، سرفه شبانه ، تورم دست و پاها و ساير عوارض مراجعه به پزشک .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی