دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پروپوفول (Propofol)
نام های تجاری
Diprivan
اشکال دارویی
    20mg/ml 50ML, 2% 20ml, 2% 100ml, 10mg/ml 50ML, 10mg/ml 100ML, 2% 50ml : ويال
    10mg/ml 20ML : آمپول
کاربرد دارو
بيهوشي عمومي ، آنستزي سرپايي در بزرگسالان .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
توصيه نمي شود.
مكانيزم اثر دارو
ممانعت از فعاليت اعصاب سمپاتيک منقبض کننده عروق ، گشاد کردن عروق به طور مستقيم ، دپرسان تنفسي ، کاهش جريان خون مغز و ميوکارد .توزيع گسترده در بدن، عبور از BBB، PB: 99-95%، متابوليسم کبدي، نيمه عمر دفع 12-3 ساعت، نيمه عمر تعادلي خوني- مغزي دارو 9/2 دقيقه، دفع کليوي.
موارد منع مصرف
حساسيت ، منع مصرف در استفاده همزمان با ECT.
نحوه مصرف
تعيين دوز دارو بسته به فعاليت و پاسخ هر فرد و درانستزي سرپايي در بزرگسالان : 1.5-2.5mg/kg وريدي .
شرايط نگهداري
کمتر از 22 درجه سانتيگراد و بيشتر از 4درجه سانتيگراد دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش آثار سداتيو هوشبري و تضعيف قلبي در مصرف همزمان با ساير سرکوبگرهاي CNS،
تجويز پروپوفول بعد از ايپوئيدها،
جهت تيتر دوز آن با توجه به پاسخ بيمار،
کاهش دوز پروپوفول در تجويز همراه نيتروز اکسايد در مقايسه با پيش درماني با نارکوتيک ها،
کاهش دوز مورد نياز براي القاي بيهوشي توسط پروپوفيل با تجويز پيش داروي بيهوشي به صورت وريدي يا عضلاني،
داراي اثرات سينرژيسم با ميدازولام يا اتوميدات،
افزايش غلظت سرمي پروپوفول به دنبال تجويز همزمان با هالوتان يا ايزوفلوران.
عوارض جانبي
آپنه ، آريتمي ، ايست قلبي ، افت فشار خون ، درد يا سوزش محل تزريق .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- آماده بندي تجهيزات لازم جهت بيهوشي و احياء .
2- پرهيز از تجويز همزمان دارو با خون يا پلاسما از يک رگ .
3- کنترل مرتب بيماران پير يا ضعيف از نظر علايم هيپوتانسيون و برادي کاردي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی