دوشنبه 30 ارديبهشت 1398    |    Monday, May 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پردنيزولون فورت (Prednisolone Fort)