شنبه 5 بهمن 1398    |    Saturday, January 25, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پيپراسيلين سديم تازوباکتام (Piperacillin sodium & Tazobactam sodium)
نام های تجاری
Tazocin , Zosyn , Tazobac , Tazonam , Tazocilline
اشکال دارویی
    2.25mg, 3.375mg, 4.5mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
مخلوط پيپراسيلين با تازوباکتام که يک مهار کننده آزيم بتالاکتاماز است که به منظور افزايش طيف پوشش ميکروبي و جلوگيري از مقاومت به کار مي رود . دفع دارو کليوي است .
نحوه مصرف
در موارد مقاومت باکتريايي و بر اساس آنتي بيوگرام به طور داخل وريدي (IV ) تزريق مي شود. دوزاژ بر اساس پيپراسيلين تنظيم مي گردد .
تركيبات
Piperacilin 2gr +Tazobactam 0.25gr
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پيش از دادن اولين دوز ، نمونه هاي لازم جهت انجام کشت و آزمون هاي حساسيتي گرفته شود .
2- موارد کوليت با غشاي کاذب گزارش شده است ، بروز هر گونه اسهال در بيماران تحت درمان با اين دارو بايد مورد توجه قرار گيرد.
3- عفونت باکتريايي يا قارچي اضافه شونده ممکن است به وقوع بپيوندد .
4- هر 48 ساعت محل تزريق IV عوض شود.
5- در بيماران با ذخيره پتاسيمي کم، اندازه گيري دوره اي الکتروليت ها ضروري است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی