سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فني توئين/فنوباربيتال (Phenytoin/phenobarbital)
نام های تجاری
Garoin
اشکال دارویی
    S.tab : قرص
مصرف در حاملگی
D
نحوه مصرف
دوزاژ دارو از فردي به فرد ديگر متغير است و بايد جداگانه با توجه به پاسخ باليني بيمار تنظيم شود .
تركيبات
Phenytoin sodium 100 mg and phenobarbtal 50 mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی