سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فنوکسي بنزامين (Phenoxybenzamine Hcl)
نام های تجاری
Dibenzyline
اشکال دارویی
    10mg : کپسول
    50mg : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده آلفا آدرنرژيک ( آلفا بلاکر )
کاربرد دارو
کنترل پر فشاري خون ناشي از فئوکروموستيوم .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
مطالعات کافي در اين زمينه انجام نشده .
مكانيزم اثر دارو
بلوک کننده غير انتخابي گيرنده هاي α– آدرنرژيک و معکوس کردن اثرات کاتول امين هاي اگزوژن و آندروژن بي اثر بر گيرنده هاي B– آدرنرژيک . متابوليسم کبدي،نيمه عمر پس از تجويز 24IV ساعت، شروع اثر پس از ساعتها. دفع کليوي و صفراوي.
موارد منع مصرف
دارو فقط در صورتي تجويز شود که فوايد آن از مضرات بيشتر باشد ، نارسايي عروق مغزي ، نارسايي احتقان قلب.
نحوه مصرف
بزرگسالان : 14-10 روز قبل از جراحي تومور ، تجويز دوز اوليه 5-10 mg هر 12 ساعت ، خوراکي افزودن 10mg به تدريج و به فواصل 4-1 روز .
شرايط نگهداري
ظرف در بسته دماي کمتر از 40درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
خنثي سازي اثر مهاري آزاد ساز انسولين توسط ديازوکسايد ،
افزايش خطر کاهش فشار خون وضعيتي و يا براديکاردي در مصرف همزمان گواندرل و گوانتيدين.
خنثي سازي اثرات تنگ کنندگي عروق محيطي ناشي از دوپامين.
کاهش پاسخ به افدرين.
توقف اثرات آدرنرژيک اپي نفرين .
عوارض جانبي
احتقان بيني ، ميوز ، کاهش فشار خون وضيعتي و تاکي کاردي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال کاهش يا قطع جريان بزاق و پوسيدگي دندان ، بيماري هاي پريودنتال ، کانديديازيسي دهاني .
2- مصرف با احتياط در افراد مسن .
3- کنترل مرتب فشار خون و اندازه گيري کاکتول آمين ادراري در فواصل دوز اوليه تا تعيين حداکثر دوز.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی