دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلين ال آ (Penicillin LA (penicillin G benzathine))
نام های تجاری
Penador , Bicillin L-A
اشکال دارویی
    1/200/000u, 600/000u : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي تنفسي فوقاني ناشي از استرپ گروه A ، کوما و سيفليس قلبي.
مصرف در حاملگی
B
نحوه مصرف
در عفونتهاي تنفسي فوقاني...: بزرگسالان : 2/1 ميليون .واحد عضلاني ، تک دوز کودکان : 900-300 هزار واحد عضلاني.
در کوما و سيفليس قلبي: بزرگسالان: 4/2 ميليون واحد عضلاني هر هفته تا سه هفته. کودکان: 5000u/kg عضلاني تک دوز.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی