دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پني سيلين جي سديم (Penicillin G sodium)
نام های تجاری
Crystapen , pen sodium
اشکال دارویی
    5000/000u : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت سيستميک متوسط تا شديد ، اندوکارديت باکتريال ، سياه زخم ، نوروسيفليس ، ژنژيويت اولسراتيو نکروز دهنده .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
مضرات آن سنجيده شود .
مكانيزم اثر دارو
اثر آنتي بيوتيک ، اين دارو يک باکتريوسيد اسيد و مانع سنتز ديواره سلولي باکتري مي شود. نيمه عمر : 60-30 دقيقه به طور
عمده از راه ادرار دفع مي شود .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به اين دارو و ساير پني سيلين ها .
نحوه مصرف
در مورد عفونت سيستميک متوسط تا شديد : بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال : دوزاژ بايد به صورت فردي تعيين گردد .
در اندوکارديت باکتريال : بزرگسالان و کودکان بالاي 12 سال : روزانه 5,000,000-30,000,000 U از راه وريدي در دوز
هاي منسقم هر 6-4 ساعت يکبار و به مدت 6-2 هفته بسته به گونه باکتري و شدت عفونت .
شرايط نگهداري
در دماي اتاق نگهداري شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان داروهاي ضد انعقادي خوراکي باعث افزايش خطر خونريزي مي گردد .
عوارض جانبي
نروپاتي ، تشنج ، کوما ، ترومبوفلبيت ، آنمي هموليتيک ، ترمبوسيتوپني ، لکوپني .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- از تزريق دارو در نزديکي اعصاب محيطي بزرگ اجتناب نماييد .

2- از بيمار بخواهيد دارو را در وقت مقرر مصرف نموده و عليرغم احساس بهبودي دوره درماني را کامل کند.

3- به بيمار گوشزد کنيد در صورت بروز علايم عفونت ثانويه و آلرژي به پزشک مراجعه نمايد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی