سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
پانکرونيوم برومايد (Pancuronium bromide)
نام های تجاری
Pavulon
اشکال دارویی
    2mg/ml 2ML : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مسدود کننده عصبي-عضلاني غير دپولاريزان
کاربرد دارو
داروي کمکي در بيهوشي براي شل کردن عضلات ، تسهيل لوله گذاري تراشه و تهويه مکانيکي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط .
مكانيزم اثر دارو
مکانيزم اثر مشابه آنزاکوريوم داراي فعاليت واگوليتيک ولي عدم آزاد سازي هيستامين ، اتصال پروتئين خيلي کم ، متابوليسم کم کبدي ، نيمه عمر توزيع 13-10 دقيقه .
موارد منع مصرف
حساسيت به برومايد يا پانکرونيوم ، سابقه تاکي کاردي .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه 0.08-0.12 mg /kg ، IV تزريق يکجا ، 3-2 دقيقه قبل از انتوباسيون تراشه .
شرايط نگهداري
8-2 درجه سانتيگراد تا 18 ماه در دماي 22-18 درجه سانتيگراد تا 6 ماه .
تداخل مصرف با ساير داروها
داروهاي زير بلوک عصبي – عضلاني را طولاني و تاثير پانکرونيوم را افزايش مي دهد ، بلوک عصبي – عضلاني پانکرونيم در مصرف آزاتيوپرين خنثي ميشود.
عوارض جانبي
ضعف عضلات ، آپنه يا نارسايي تنفسي وابسته به دوز ، تاکي کاردي ، پر فشاري خون ، بثورات جلدي گذرا .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنش علايم حياطي و سطح الکتروليت هاي خون .
2- بررسي ميزان مصرف برون ده مايعات .
3- پرهيز از مخلوط کردن دارو با محلول قليايي مثل باربيتورات ها به دليل ايجاد رسوب .
4- اطمينان دادن به بيمار .
5- احساس سوزش مختصر در محل تزريق .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی