سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اوراسيل (Uracil)
اشکال دارویی
    224/100mg : کپسول
مصرف در حاملگی
NR
مكانيزم اثر دارو
يکي از چهار نوع نوکلئوبيس(nucleobases) موجود در اسيد نوکلئيک RNA است. سه نوع ديگر شامل آدنين (adenine) ، سيتوزين (cytosine) و گوانين (guanine) مي باشند. اين چهار نوع با حروف اختصاري U ، C ، G ، A نشان داده مي شوند.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی