سه شنبه 19 آذر 1398    |    Tuesday, December 10, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اگزيلوفرين/نورمتادون هيدروکلرايد (Oxilofrine/Normethadone Hcl)
نام های تجاری
Ticarda
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی