سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
اوبيدوکسيم کلرايد ( ابيدوکسيم کلرايد ) (Obidoxime chloride)
نام های تجاری
Toxogonin
اشکال دارویی
    275mg/ml 0.8ML, 250mg/ml 1ML : آمپول
کاربرد دارو
مسموميت با سموم ارگانوفسفره
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : همراه با آتروپينيزاسيون بيمار ، 250mg ، تزريق آهسته وريدي انجام تزريق 5 دقيقه پس از اولين دوز سولفات آتروپين ، تکرار اين دوز هر 2 ساعت ( در صورت نياز ) تا حداکثر 3-5mg/kg در روز .
کودکان: 4-8 mg/kg، تک دوز وريدي . دارو را مي توان با نرمال سالين رقيق نمود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی