يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتيسينون (Nitisinone)
نام های تجاری
NTBC , Orfadin
اشکال دارویی
    10mg, 2mg, 5mg : کپسول
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی