پنجشنبه 5 مرداد 1396    |    Thursday, July 27, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتيسينون (Nitisinone)
نام های تجاری
NTBC , Orfadin
اشکال دارویی
    10mg, 2mg, 5mg : کپسول
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی