جمعه 27 دي 1398    |    Friday, January 17, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نور اپي نفرين بي تارترايت (Norepinephrine bitartrate)
نام های تجاری
[ Noradrenaline Acid Tartrate ], Levophed
اشکال دارویی
    4mg/2ml, 1mg/ml 0.1% : آمپول
دسته بندی
دسته بندی دارویی : آدرنرژيک
کاربرد دارو
هيپوتانسيون حاد ناشي از شوک ، نارسايي قلبي ، MI ، فئوکروموسيتوم ، آنستزي نخاعي ، سمپاتکتومي ، ترانسفوزيون خون .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
در صورت نياز با احتياط
مكانيزم اثر دارو
آمين سمپاتوميمتيک با اثر مستقيم و مشابه نوراپي نفرين کاتکول آمين بدن ، نحوه تحريک گيرنده ها وابسته به دوز مي باشد. تحريک گيرنده هاي ß1 و آثار اينوتروپيک و کرونوتروپيک مثبت در دوزهاي کمتر از 2mcg/min ، تحريک گيرنده α-آدرنرژيک در دوزهاي بالاتر از 4mcg/minو افزايش مقاومت عروق محيطي و عروق کليه، تنگ کردن عروق مزانتريک.
شروع اثر بسيار سريع و پايان اثر 1-2 دقيقه پس از اتمام انفوزيون، متابوليسم کبدي، نيمه عمر 1 دقيقه، دفع کليوي .
موارد منع مصرف
ترومبوز عروق محيطي يا مزانتريک ، هيپوکسي شديد ، غلظت بالاي CO2 خون ،افت فشار خون ناشي از کاهش حجم خون (مگر در حالات اضطراري)، حين بيهوشي با سيکلوپروپان يا هالوتان .
نحوه مصرف
تهيه محلول : 4cc از ويال 1mg/ml نوراپي نفرين در 1000cc از محلول دکستروز 5% يا دکستروز سالين تا رسيدن به غلظت 4mcg/ml
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي
تداخل مصرف با ساير داروها
خنثي سازي تاثير دارو توسط داروهاي مسدد گيرنده هاي آلفا ،هيپرتانسيون شديد در مصرف همزمان با آنتي هيستامين ها،آلکالوئيدهاي ارگو، گوانتيدين،متيل دوپا،احتمال آريتمي در مصرف با داروهاي بيهوش کننده استنشاقي،احتمال بروز بحران هاي فشارخون با MAOI ها،تشديد تاثير تنگ کنندگي عروق به همراه ضد افسردگي هاي سه حلقه اي،تشديد اثر نور اپي نفرين و احتمال بروز آريتمي در مصرف با برتيليوم ،ايجاد هيپرتانسيون شديد و طولاني در مصرف برخي داروهاي اکسي توکسيک.
عوارض جانبي
سردرد ، هيپرتانسيون شديد ، آريتمي ، حملات آسمي ، آنافيلاکسي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل مرتب ECG، برون ده قلبي ، فشار وريد مرکزي ، فشار مويرگ هاي ريوي ، سرعت نبض ، برون ده ادراري ، رنگ و دماي انگشتان حين انفوزيون نوراپي نفرين .
2- قطع تدريجي انفوزيون و تحت نظر داشتن بيمار پس از قطع دارو .
3- تامين مايعات بدن بيمار پيش از تجويز .
4- تزريق در وريد مرکزي يا وريدهاي بزرگ جهت به حداقل رساندن خطر تراوش دارو به خارج از وريد.
5- در صورت نشت دارو از رگ، قطع فوري انفوزيون و شستشوي محل با 10-15ml محلول نمکي حاوي 5-10mg فنتولامين.
6- قابل نگهداري محلول اپي نفرين تا 24 ساعت .
7- کنترل حجم ادرار بيمار.
8- عدم مصرف محلول در صورت تغيير رنگ آن.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی