يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروز اکسايد (Nitrous oxide)
اشکال دارویی
    - : محلول استنشاقي
کاربرد دارو
القاء و نگهداري بيهوشي
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
افزودن به ساير داروهاي بيهوشي و ايجاد آنالرژي در مصرف همراه با اکسيژن ، مکانيسم اثر مانند فلوران، جذب سريع استنشاقي ، ضريب Blood/gas پايين ، دفع ريوي ، مقدار کمي نفوذ از پوست .
موارد منع مصرف
مصرف بدون اکسيژن (حداقل 20-30%) .
نحوه مصرف
مصرف بيشتر به عنوان کمکي داروهاي ديگر و سبب تجويز غلظت هاي پايين تر از داروهاي ديگر،به هوش آمدن بعد از بيهوشي با N2O
شرايط نگهداري
دماي 30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و هوا
تداخل مصرف با ساير داروها
تسريع جذب هوشبرهاي استنشاقي در تجويز همزمان با اين دارو ،
مصرف همزمان دوز زياد اپيوئيدهايي نظير فنتانيل سبب کاهش سرعت ضربان قلب و برون ده قلبي،
افزايش عوارض جانبي متوتروکسات در مصرف همزمان با اين دارو.
عوارض جانبي
هيپوکسمي ، هيپرترمي ، افزايش حجم و فشار حفره هاي هوايي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- نياز به سيستم تصفيه و تهويه مناسب براي کنترل آلودگي ناشي از نيتروز اکسايد حين بيهوشي يا بي حسي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی