جمعه 3 خرداد 1398    |    Friday, May 24, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروژن موستارد ( کلرمتين ) (Nitrogen mustard (Chlormethine hcl))