جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروژن موستارد ( کلرمتين ) (Nitrogen mustard (Chlormethine hcl))