جمعه 28 مهر 1396    |    Friday, October 20, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نيتروژن موستارد ( کلرمتين ) (Nitrogen mustard (Chlormethine hcl))