سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
نافسيلين سديم (Nafcillin sodium)
نام های تجاری
Unipen , Nafcil , Nallpen
اشکال دارویی
    500mg, 1g : ويال
دسته بندی
دسته بندی دارویی : پني سيلين
کاربرد دارو
عفونت هاي استافيلوکوکي ( توليد کننده پني سيليناز )
استئوميليت حاد يا مزمن بر اثر ارگانيسم هاي حساس
اندوکارديت دريچه حقيقي قلب ناشي از ارگانيسم هاي حساس
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
نحوه اثر مانند بنزيل پني سيلين ولي مقاوم در برابر پني سيليناز استافيلوکوکي ، جذب گوارشي ناقص و نامنظم ، جذب از محل عضلاني تزريق عضلاني بهتر ، اوج غلظت پلاسمايي 0.5-2 ساعت پس از تزريق، PB: 90% ، نيمه عمر 0.5-1.5 ساعت ، عبور از سد جفتي و توزيع در شير ، دفع صفراوي ، دفع کليوي 30% از وز عضلاني.
نحوه مصرف
در عفونت هاي استافيلوکوکي:
بزرگسالان: 50mg/kg هر 6-4 ساعت عضلاني يا دوز 4 ساعت وريدي درعفونت شديد 1-2 gr عضلاني يا وريدي هر4 ساعت.
کودکان و شير خواران (زير 40kg ) : 35mg/kg دوبار در روز يا 100-200mg/k/day وريدي يا عضلاني در 6-4 دوز منقسم .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
عوارض جانبي
احتمال بروز واکنش هاي آلرژيک در مورد نافسيلين کمتر از پني سيلين است .
حداكثر دوز روزانه
حداکثر 18gr در روز
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- پرسش در مورد سابقه حساسيت به پني سيلين ها ، سالفوسپورين ها يا ساير آلرژن ها .
2- تهيه کشت و آنتي بيوگرام قبل از درمان و به صورت دوره اي در حين درمان .
3- عدم تجويز وريدي در يک رگ بيش از 48-24 ساعت.
4- توجه به بروز عفونت هاي ثانويه با باکتري ها و قارچ در حين درمان .
5- بررسي عملکرد کليوي، کبدي و هماتولوژي بطور مرتب .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی