دوشنبه 5 تير 1396    |    Monday, June 26, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ممتازون فوروات مونوهيدرات (Mometasone furoate monohydrate)