دوشنبه 29 آبان 1396    |    Monday, November 20, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
موپيروسين/کلسيم (Mupirocin/Calcium)