دوشنبه 30 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
موکسي فلوکساسين (Moxifloxacin)
نام های تجاری
Avelox , Vigamox , Octegra
اشکال دارویی
    400mg FC : قرص
دسته بندی
دسته بندی دارویی : فلوئوروکينولون
کاربرد دارو
1)سينوزيت باکتريايي حاد ناشي از هموفيلوس آنفولانزا ، موراکسلاکتاراليس و استرپتوکوک پتومونيه .
2)تشديد حاد باکتريايي برونشيت مزمن بر اثر هموفيلوس انفلونزا ،هموفيلوس پارا انفلونزا، کلبسيلا پنومونيه، موراکسلا کاتاراليس استافيلوکوک اورئوس يا استر پتوکوک پنومونيه.
3)پنوموني اکتسابي ناشي از جامعه ي ناشي از استرپتوکوک پنومونيه، هموفيلوس انفلونزا، مايکوپلاسما پنومونيه، کلاميديا پنومونيه، موراکسلا کاتاراليس، استافيلوکوک اورئوس يا کلبسيلا پنومونيه.
4) عفونتهاي غير عارضه دار پوستي و اجزاي پوست ناشي از استافيلوکوک اورئوس يا استرپتوکوک پيوژنز.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ايمني و کارايي دارو در اين دوران ثابت نشده است .
مكانيزم اثر دارو
يک فلوروکينولون است که با مهار توپوايزومراز DNA)I جيراز ( و توپوايزومراز IV در باکتريهاي مستعد عمل مي کند. اين آنزيم در روند نسخه برداري DNA باکتري و تکثير و ترميم و باز ترکيبي آن ضروري است.
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، هر يک از اجزاي آن يا کينولون هاي ديگر .
نحوه مصرف
سينوزيت باکتريايي حاد...: بزرگسالان : 400mg خوراکي يکبار در روز به مدت 10 روز .
تشديد حاد باکتريايي...: mg400 روزانه خوراکي به مدت 5 روز.
پنوموني اکتسابي از جامعه ي...: روزانه mg400 خوراکي به مدت 14-7 روز.
عفونتهاي غير عارضه دار پوست...: روزانه mg400 خوراکي به مدت 7 روز.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از رطوبت .
تداخل مصرف با ساير داروها
مصرف همزمان با آنتي اسيد ها ، ديدانوزين ، کاتيون هاي مغزي مانند آلومينيوم، منيزيوم، آهن، روي، مولتي ويتامين و سوکرالفيت. اين مواد با موکسي فلوکساسين شلاته شده و منجر به جذب جذب دارو و افت سطح پلاسمايي آن مي شود.
آنتي سايکوتيک ها ، اريترومايسين و ضد افسردگيهاي سه حلقه اي در مصرف همزمان با اين دارو دچار تشديد اثر مي شوند.
مصرف همزمان با ضد التهاب هاي غير استروئيدي مي تواند سبب افزايش خطر تحريک دستگاه عصبي مرکزي و تشنج مي شود.
اين دارو مي تواند اثر ضد انعقادي وارفارين را افزايش دهد.
عوارض جانبي
طولاني تر شدن فاصله QT کوليت با غشاي کاذب ، لکوپني ، ترومبوسيتوپني ، ترومبوسيتوز .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عوارض اين دارو در بيماران دچار سميت کبدي شديد ( کلاس C child – pugh مورد مطالعه واقع نشده است ).
2- مصرف همزمان دارو با داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي مي تواند تحريک CNS و احتمال بروز تشنج را افزايش دهد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی