يکشنبه 5 فرودين 1397    |    Saturday, March 24, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميواکوريوم کلرايد (Mivacurium chloride)