دوشنبه 27 آذر 1396    |    Monday, December 18, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميواکوريوم کلرايد (Mivacurium chloride)