سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميتوتان (Mitotane (Mitotan))
نام های تجاری
Lysodren
اشکال دارویی
    500mg : قرص
کاربرد دارو
سرطان آدرنوکورتيکال غير قابل عمل .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
قطع شيردهي تا زمان مصرف دارو و مدتي بعد از آن .
مكانيزم اثر دارو
مهار انتخابي عملکرد قشر غده فوق کليوي 40% جذب از IG ، توزيع گسترده در بدن ، ذخيره در بافتهاي چربي 9-6 ماه پس از قطع درمان موجود در خون ، متابوليسم در کبد و ساير بافتها .
موارد منع مصرف
حساسيت مفرط به دارو ، تروماي اخير ، شوک .
نحوه مصرف
شروع با 2-6gr/day در سه يا چهار دوز افزايش تدريجي دوز تا 9-10gr/day تا حداکثر 19gr بر حسب تحمل بيمار شکست باليني در صورت عدم مشاهده اثر درماني تا 3 ماه .
شرايط نگهداري
در ظرف در بسته و حرارت 30-15 دور از نور .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش متابوليسم باربيتورات ها ، ضد انعقادهاي خوراکي و فني توئين .
عوارض جانبي
عوارض گوارشي شامل بي اشتهايي ، حالت تهوع ، استفراغ ، اسهال ، عوارض CNS .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- استفاده از روش کنتراسپتيو مطمئن در خانم هاي سنين باروري مصرف کننده دارو در حين درمان و مدتي پس از آن .
2- بستري در ابتداي شروع درمان .
3- قطع مصرف دارو در صورت عفونت ، شوک و يا تروماي شديد و تجويز فوري کورتيکواستروئيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی