يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ميلرينون (Milrinone)
نام های تجاری
Primacor
اشکال دارویی
    1mg/ml 20ML, 1mg/ml 10ML : ويال
کاربرد دارو
درمان کوتاه مدت CHF با برون ده پايين و درمان شوک کارديوژنيک ناشي از انفارکتوس ميوکارد .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط فراوان
مكانيزم اثر دارو
مهار کننده فسفودي استراز مستقيم اينوتروپيک و گشاد کنندگي عروقي ، افزايش برون ده قلبي ، از طريق افزايش انقباض قلب
از طريق افزايش PB . CAMP : 70% ، نيمه عمر دفع بين 2 تا 3 ساعت . طول مدت اثر 3-6 ساعت. دفع کليوي .
موارد منع مصرف
حساسيت ، بيماري هاي شديد آئورت ، دريچه سرخرگ ريوي يا هيپرتروفي عضله قلب .
نحوه مصرف
بزرگسالان : دوز اوليه يکجا IV , 50mcg/kg طي 10 دقيقه ، درمان نگهدارنده با انفوزيون وريدي مداوم 0.375-0.75 mcg/kg/min .
شرايط نگهداري
محافظت از انجماد و حرارت زياد .
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي گزارش نشده است.
عوارض جانبي
آريتمي بطني ، انقباضات نابجاي بطني ، فيبريلاسيون بطني ، تاکي کاردي بطني تاخيري .
حداكثر دوز روزانه
1.13mg/kg
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- کنترل وضعيت آب و الکتروليت بدن ، فشار خون ، نبض ، عملکرد ريوي ، وضعيت قلبي – عروقي و ECG .
2- تجويز اغلب همراه ديگوکسين و مدرها .
3- قطع تجويز دارو يا کنترل سرعت انفوزيون در کاهش بيش از اندازه فشار خون .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی