يکشنبه 6 بهمن 1398    |    Sunday, January 26, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
مسالامين ( مزالازين ) (Mesalamine (Mesalasine))
نام های تجاری
Asacol , lixacol , Pentasa , Rowasa , Mesasal
اشکال دارویی
    4g/100ml, 1000mg : انما
    400mg, 500mg, 250mg, 250mg SR, 500mg SR, 800mg : قرص
    500mg, 1000mg : شياف مقعدي
    1g/sachet : گرانول
کاربرد دارو
کنترل مراحل حاد کوليت اولسراتيو خفيف تا متوسط و درگيري کولوني بيماري کرون و حفظ مرحله فروکش بيماري .
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
با احتياط
مكانيزم اثر دارو
داروي ضد التهاب با مکانيسم نامعلوم، توليد سولفاپيريدين و مسالامين از سولفاسازين توسط باکتري هاي روده ، جذب ناچيز در تجويز به شکل شياف يا سوسپانسيون تنقيه و به صورت قرص هاي خوراکي داراي جذب 28% از هر روز .
داراي متابوليت اِن- استيل ده آمينوسالسيليک اسيد، نيمه عمر حذف دارو حدود 1 ساعت و نيمه عمر متابوليت آن تا 10 ساعت. دفع پس از مصرف مقعدي با مدفوع و خوراکي از راه کليه.
نحوه مصرف
بزرگسالان : فرم هاي خوراکي Asacol ( قرص 400mg ) ، 800mg سه بار در روز ، 6 هفته ( مرحله فعال بيماري ) 1.6-2.4gr ( درمان نگهدارنده ) ، solafalk ( قرص پوشش دار روده اي 500, 250 mg )
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد
تداخل مصرف با ساير داروها
موردي ذکر نشده
عوارض جانبي
آنافيلاکسي ، پان کوليت ، سردرد ، گيجي ، خستگي ، کسالت ، آستني ، سرما خوردگي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- احتمال بروز اثرات دارو طي 21-3 روز ولي از راه درمان تا 6-3 هفته بسته به علايم و يافته هاي سيگموئيدوسکوپي.
2- مصرف قرص قبل از غذا و زمان خواب .
3- انما در شب ها و حداقل 8 ساعت بماند.
4- تخليه روده دقيقاً قبل از تجويز فرم رکتال.
5- پرهيز از جويدن يا شکستن قرص ها.
6- احتمال عود بيماري با قطع ناگهاني درمان.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی