جمعه 25 آبان 1397    |    Thursday, November 15, 2018
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لووفلوکساسين (Levofloxacin)
نام های تجاری
LEVAQUIN , Tavanex
اشکال دارویی
    250mg, 500mg, 750mg : قرص
    5mg/ml 5ML, 5mg/ml 0.5ML : قطره چشمي
فرمول شیمیایی
C18H20FN3O4 = 361.368 g/mol
مصرف در حاملگی
NR
سایر موارد
تک نسخه ای : هست

منشاء دارو : شیمیایی