پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ليدوکائين دکستروز (Lidocaine Hcl & dextrose)