شنبه 29 تير 1398    |    Saturday, July 20, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
لوارترنول ( نور اپي نفرين بي تارترايت ) (Levarterenol (Norepinephrine bitartrate))