يکشنبه 26 آذر 1396    |    Sunday, December 17, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايپراتروپيوم برومايد/فنترول هيدروبرومايد (Ipratropium bromide/fenoterol hydrobromide)