شنبه 29 مهر 1396    |    Saturday, October 21, 2017
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايپراتروپيوم برومايد/فنترول هيدروبرومايد (Ipratropium bromide/fenoterol hydrobromide)