سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزونيازيد پي آر (Isoniazid-Pr)
اشکال دارویی
    - : قرص
کاربرد دارو
درمان سل .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه 69 قرص از راه خوراکي تجويز مي شود دوزاژ بر مبناي 5mg/kg ايزونيازيد 30mg/kg پيرازيناميد
و 10mg/kg ريفامپين تعيين شده است .
تركيبات
Isoniazid 50mg and Pyrazinamide 300mg and Rifampin 120mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی