پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزونيازيد اي پي آر (Isoniazid-Epr)
اشکال دارویی
    - : قرص
کاربرد دارو
درمان سل .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه 4 قرص از راه خوراکي ، دوزاژ بر مبناي 5mg/kg ايزونيازيد ، 15mg/kg اتامبوتول 30mg/kg
پيرازيناميد ، 10mg/kg ريفامپين .
تركيبات
Isoniazid 75 mg and Ethambutol 275 mg and pirazinomide 400mg and Rifampin 150mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی