جمعه 4 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايزونيازيد/ريفامپين (Isoniazid/Rifampin)
نام های تجاری
Izoniazid
اشکال دارویی
    - : قرص
کاربرد دارو
درمان سل .
مصرف در حاملگی
C
نحوه مصرف
بزرگسالان : روزانه 4 قرص از راه خوراکي تجويز شود دوزاژ بر مبناي 5mg/kg ايزونيازيد و 10mg/kg ريفامپين تعيين
شده است .
تركيبات
Isoniazid 75mg and Rifampin 150 mg
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی