پنجشنبه 3 بهمن 1398    |    Thursday, January 23, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آيوتروکسات مگلومين (Iotroxate meglumine)
نام های تجاری
Biliscopin , Bilisegrol
اشکال دارویی
    50mg/ml 100ML : ويال
کاربرد دارو
راديوگرافي مجاري صفراوي .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
احتمالاً اين دارو در شير ترشح مي شود .
مكانيزم اثر دارو
يک ماده حاجب يد دار صفراوي است که به طور فعال به وسيله هپاتوسيتها ترشح مي شود به دليل انتقال سريع در سلول هاي
کبدي اين ماده به سرعت در مجاري صفراوي داخل و خارج کبدي و همچنين کيسه صفرا حاجب مي شود .
موارد منع مصرف
نارسايي قلبي ، حساسيت مفرط ، تيروتوکسيکوز .
نحوه مصرف
بزرگسالان : جهت کوله سيستوگرافي و کلانژيو گرافي ، 100ml از دارو به آهستگي انفوزيون مي شود مدت انفوزيون نبايد
کمتر از 15 دقيقه باشد انفوزيون وريدي بايد با سرعت کم شروع شود .
شرايط نگهداري
به دور از نور و پرتو X در دماي 30-15 درجه سانتيگراد .
تداخل مصرف با ساير داروها
واکنش هاي ازدياد حساسيتي در بيماران مصرف کننده بتابلاکرها بيشتر است .
عوارض جانبي
تهوع ، استفراغ ، اريتم ، احساس درد و گرمي بدن ، افت فشار خون ، تا کي کاردي واکنشي .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عوارض جانبي خفيف تا متوسط با کاهش سرعت تزريق از بروز عوارض جلوگيري مي شود ، در موارد خطرناک

بهتر است تزريق قطع شود.

2- گرفتن شرح حال در زمينه حساسيت از بيماران و تجويز پروفيلاکتيک آنتي هيستامين ها و کورتيکو استروئيدها

توصيه مي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی