دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
آيوپرومايد (Iopromide)
نام های تجاری
Ultravist 300
اشکال دارویی
    240mg/ml 100ML, 300mg/ml 20ML, 300mg/ml 50ML, 300mg/ml 10ML, 240mg/ml 50ML, 240mg/ml 20ML, 370mg/ml 50ML, 370mg/ml 100ML, 300mg/ml 100ML : ويال
کاربرد دارو
آرتريوگرافي مغزي ، آرتريوگرافي محيطي ، اوروگرافي ترشحي، CTمغزي، CT تنه.
مصرف در حاملگی
B
مصرف در شیردهی
لزوم قطع موقت شير دهي پس از تجويز دارو .
مكانيزم اثر دارو
ترکيبات يد ارگانيک زماني که وارد بدن مي شوند مانع عبور اشعه X مي شوند و بدين ترتيب ساختمانهايي از بدن که داراي يد
هستند نسبت به ساختمان هاي فاقد يد مشخص مي شوند .
نحوه مصرف
آرتريوگرافي مغزي : تزريق 3-12ml در شريان هاي کاروتيد ، 4-12 ml در شريان هاي و رتبرال ، 20-50ml در قوس آئورت براي بررسي همزمان 4 رگ قلبي ،
ارتريوگرافي محيطي:تزريق ml40-5 در شريان ساب کلاوين يا فمورال-ml50-25 در محل دو شاخه شدن ديستال ائورت/حداکثر دوز ml250 .
اوروگرافي ترشحي:تزريق وريدي دوز معادل با mg/kg300 يد حداکثردوز ml100 .CTمغزي: ml200-50 وريدي/ حداکثر دوز ml200. CTتنه: ml20-5 تزريق يک جا وريدي يا c 2000 -100 انفوزيون وريدي.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و دور از نور و يخ زدگي .
تداخل مصرف با ساير داروها
افزايش خطر سميت کليوي در بيماران مخصوص داراي اختلال کبدي .
عوارض جانبي
تغيير حس چشايي ، سر درد ، تهوع ، استفراغ ، درد يا خونريزي در محل تزريق ، گرم شدن و گرگرفتگي پوست .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- عدم تزريق دوز آزمايش ( Test dose ) قبل از تجويز اين دارو ، تجويز رژيم درماني شامل آنتي هستامين ها ،

کورتيکواستروئيدها قبل از تزريق کنتراست .

2- مصرف خوراکي يا وريدي مايعات کافي قبل و بعد از تزريق دارو.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی