دوشنبه 7 بهمن 1398    |    Monday, January 27, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
يوديکسانول (Iodixanol)
نام های تجاری
Visipaque
اشکال دارویی
    150mg/ml 50ML, 270mg/ml 20ML, 270mg/ml 50ML, 150mg/ml 20ML, 320mg/ml 20ML, 320mg/ml 50ML, 320mg/ml 100ML, 150mg/ml 100ML, 270mg/ml 100ML : ويال
    270mg/ml 20ML, 270mg/ml 50ML : آمپول
کاربرد دارو
آنژيوگرافي ، يورو گرافي وريدي ، ترموگرافي کامپيوتري .
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
دارو به دنبال تزريق وريدي به سرعت در مايع خارج سلولي منتشر مي شود به پروتئين هاي پلاسما متصل نمي گردد ،
متابوليزه نمي گردد ، حدود 97% دارو از راه ادرار دفع مي گردد .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو و ساير ترکيبات يد کنترانديکه است .
نحوه مصرف
معمولاً با غلظت %30.5-62.5 ( معادل15-320mgI /ml ) تجويز مي شود دوز غلظت دارو بر حسب نوع راديوگرافي و
راه تزريق متفاوت است.
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد .
عوارض جانبي
ضعف ، خستگي ، سرگيجه ، سردرد ، تشنج ، کوما ، تا کي کاردي ، هيپوتانسيون ، برادي کاردي .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی