سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
ايمونه گلوبولين وريدي (Immune globulin intravenous (IVIG))
نام های تجاری
Gamimune , Gammagard S/D , Gammar-PIV , polygamy sandoglobulin , Venoglobulin , Octagam
اشکال دارویی
    50mg/ml 10ML 5%, 50mg/ml 100ML 5%, 120mg/ml 50ML 5%, 50mg/ml 50ML 5%, 50mg/ml 200ML 5%, 3G 5%, 5g/100ml, 2.5g/50ml, 12g : ويال
کاربرد دارو
1)درمان نقص ايمني اوليه ، 2)درمان پورپوراي تروموسيتو پنيک ايديوپاتيک (ITP ) ،3) لوسمي لنفوسيستيک مزمن،4)پيوند مغز استخوان5)عفونت HIVدر کودکان،6)درمان عفونت CMV ،7)درمان عفونتهاي سيستميک شديد،8)درمان سندرم گلين باره،9)درمان سندرم هيپرايمونوگلوبولينمي E،10)درمان سندرم لامبرت-ايتون،11)درمان خط دوم مالتيپل اسکلروز راجعه،12)درمان عفونت مزمن پاروويروس B19.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
با احتياط و تنها در صورت لزوم .
مكانيزم اثر دارو
IVIG حاوي ايمونوگلوبولين کنستانتره بيشتر از نوع IgG است سبب تعديل فعاليت هاي ايمني شده در ساتيوپني ايمني ( نظير ITP ) بلوک رسپوتر FC ماکروفاژهاي سيستم رتيکلولواندوتليال بيمار نقش اساسي را داراست .
نحوه مصرف
1)درمان نقص ايمني اوليه: بزرگسالان و کودکان : تزريق 200-400mg/kg يا 4-8ml/kg يک بار به طور کلي تزريق IGIV بر ايمونوگلوبولين IM ارجحيت دارد . 2)درمان پورپوراي...:0/8-1ml/kg در روز به مدت 5-2 روز متوالي تزريق شود.3)لوسمي لنفوسيستيک...: 400mg/kg هر 4-3 دقيقه تزريق شود.4)پيوند مغز ...:IGIV طي 100 روز اول پس از پيوند در بيماران 20 سال به بالا.5)درمان عفونت CMV:500mg/kg يک روز در ميان طي 7 روز.6)درمان عفونتهاي سيستميک شديد:0/5-1g يک بار در هفته.
شرايط نگهداري
در دماي خنک .
تداخل مصرف با ساير داروها
تجويز ايمونوگلوبولين ها در ايجاد پاسخ ايمني نسبت به واکنش هاي زنده اشکال به وجود مي آورد .
عوارض جانبي
واکنش هاي آنافيلاکتيک ، تب ، لرز ، گرگرفتگي ، سردرد ، تهوع ، افت فشار خون .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- ممکن است تيتر آنتي بادي موجود در ايمونوگلوولين هاي وريدي با فرمولاسيون هاي متفاوت با هم تفاوت داشته باشند و نبايد آنها را معادل هم در نظر گرفت .
2- فقط به صورت وريدي تزريق شود .
3- داروهاي درمان مشکلات حساسيتي را آماده داشته باشيد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی