دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
همودياليز محلول (Hemodialysis concentrate solution)
اشکال دارویی
    1000ml, I 3.8 lit, II 3.8 lit, III 3.8 lit, II 5 lit Acidic, I 5 lit, II 5 lit : محلول
کاربرد دارو
کنترل آب و الکتروليت و خارج کردن مواد اضافي و متابوليت ها در افراد مبتلا به نارسايي کليه و همچنين در مسموميت هاي حاد و Overdosage
مصرف در حاملگی
B
مكانيزم اثر دارو
حاوي اوره ، کراتينين ، اسيد اوريک ، فسفات يا ساير متابوليت هايي که به طور طبيعي به وسيله کليه ها دفع مي شوند ، نيستند . در نتيجه اين مواد به سهولت از خون به داخل محلول دياليز انتشار مي يابند . اين اثر باعث کاهش غلظت اين مواد در خون و افزايش آنها در محلول دياليز شده و اين روند تا يکسان شدن غلظت اين مواد در خون و محلول دياليز انتشار مي يابد . حجم محلول دياليز به مراتب بيشتر از حجم خون است و اين امر به خروج کامل مواد اضافي از خون کمک مي کند .
نحوه مصرف
3-2 بار در هفته و هر بار به مدت 3 الي 5 ساعت انجام مي گيرد .
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- قبل از مصرف محلول دياليز ، بايد آن را با آب خالص رقيق کرد .
2- احتياط لازم بهداشتي براي جلوگيري از آلودگي ميکروبي محلول دياليز بايد صورت گيرد .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی