پنجشنبه 30 آبان 1398    |    Thursday, November 21, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گوآنتيدين مونوسولفات (Guanethidine monosulfate)
نام های تجاری
Ismelin
اشکال دارویی
    10mg : قرص
    10mg/ml : آمپول
فرمول شیمیایی
C10 H22 N4 , H2 SO4 = 296.4 g/mol
کاربرد دارو
1)هيپر تانسيون اوليه متوسط تا شديد و هيپر تانسيون کليوي ثانويه به پيلونفريت – آميلوئيدوز و تنگي شريان کليوي ،
2)جهت بلوک سمپاتيک در کنترل درد مزمن يا حاد ،
3)سندرم رينود .
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
از شيردادن خودداري شود.
مكانيزم اثر دارو
به طور فعال وارد گرانول هاي ذخيره اي آدرنرژيک شده در آنجا تجمع مي يابد، به اين ترتيب با نوراپي نفرين براي محل هاي ذخيره اي در گرانولار رقابت مي کند و با افزايش غلظت دارو ترانسميتر کمتري در دسترس است . طول مدت اثر 48-24 ساعت دفع ادراري از راه فيلتراسيون گلومرولي ، نيمه عمر نهايي حدود 5 روز .
موارد منع مصرف
حساسيت به دارو ، در موارد قطعي يا مشکوک به فئوکروموسيتوما ، نارسايي احتقاني قلبي شديد.
نحوه مصرف
بزرگسالان : بيماران سرپايي 10mg/d خوراکي تا زمان کنترل فشار خون بيمار به فواصل 7-5 روز دوز 10 mg به دوز روزانه افزوده مي شود بيماران بستري : در صورت تجويز خوراکي دارو : دوز اوليه 25-50 mg در صورت نياز افزايش دوز روزانه يا يک روز در ميان به ميزان 25-50mg کنترل فشار خون او در حال ايستاده و به طور منظم تا زمان مطمئن شدن ار مناسب بودن فشار خون استفاده بيمار او از بيمارستان مرخص نکنيد .
شرايط نگهداري
30-15 درجه سانتيگراد و در ظروف در بسته .
تداخل مصرف با ساير داروها
تاثير داروهاي سمپاتوميمتيک را افزايش مي دهد .
عوارض جانبي
افت وضعيتي فشار خون ، اسهال ، به ويژه در ابتداي درمان يا هنگام افزايش دوز، به ندرت نارسايي کامل قلبي يا آنمي ، لکوپني و ترومبوسيتوپني ، برادي کاردي ، ادم احتباس مايعات ، آنژين ، سرگيجه ، ضعف.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- گوانتيدين تاثير داروهاي تنگ کننده عروق را افزايش مي دهد و ممکن است آريتمي ايجاد شود.
2- براي شروع دارو از مقادير کم آغاز کنيد و در صورت نياز دارو را به تدريج افزايش دهيد.
3- مصرف گوانتيدين با يک مدر تيازيدي جهت کاهش احتباس مايعات.
4- کنترل مرتب فشار خون بيمار طي درمان .
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی