سه شنبه 1 بهمن 1398    |    Tuesday, January 21, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
گاليوم سيترات (Galium-67 citrate)
نام های تجاری
Gallo-67
اشکال دارویی
    5mci, 10mci : ويال
کاربرد دارو
براي نشان دادن محل سرطان هايي نظير لنفوم هوچکين ، لنفوم ها و کارسينوم برنکوژنيک ، استفاده از گاليم 67 مي تواند در شناسايي بعضي از ضايعات التهابي کمک کننده باشد.
مصرف در حاملگی
C
مصرف در شیردهی
ممنوع مي باشد.
مكانيزم اثر دارو
فرم تزريق داخل وريدي گاليم سيترات مي باشد ، در برخي از تومورهاي لنفاتيک بدخيم و نيز برخي بافتهاي ديگر تغليظ مي شود و سبب مشاهده آنها در اسکن مي گردد. بدنبال تزريق ، حداکثر غلظت گاليم در تومورها ، محل عفونت و قشر کليه است. پس از روز اول ، تجمع گاليم به سمت استخوان و گروه هاي لنفاوي سير مي کند و پس از هفته اول در کبد و طحال است. به آهستگي از بدن دفع مي شود، بخش عمده دارو از راه کليه و مقدار کمي از مدفوع دفع مي شود .
موارد منع مصرف
ناشناخته ، احتياط در نوزادان نارس و اختلال کبدي.
نحوه مصرف
مثبت شدن بازجذب گاليم 67 در غياب بيماري قلبي به شدت مطرح کننده وجود بيماري در محل است ، تزريق از راه وريد به ميزان 74-185MBq در يک فرد 70kg (1-2.5ml )
شرايط نگهداري
در دماي اتاق ، و يک هفته پس از باز شدن دور ريخته شود .
تداخل مصرف با ساير داروها
ناشناخته
عوارض جانبي
خارش شديد ، اريتم يا واکنش هاي حساسيتي ، راش پوستي و تهوع.
نكات پرستاري هنگام تجويز
1- با توجه به راديواکتيو بودن دارو بايد مراقبت هاي لازم در زمينه حمل و تماس با دارو به عمل آيد و از دستکش هاي غير قابل نفوذ استفاده شود.
2- گاليم سيترات 67، تومور را از التهاب حاد افتراق نمي دهد و به اين منظور بايد از ساير اقدامات پاتولوژيک کمک گرفت.
3- لنفوم لنفوستيک با گاليم 67 حاجب نمي شود.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی