يکشنبه 29 دي 1398    |    Sunday, January 19, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فلوواستاتين (Fluvastatin)
نام های تجاری
Lescol
اشکال دارویی
    20mg : کپسول
فرمول شیمیایی
C24 H25 F N Na O4 = 433.4 g/mol
دسته بندی
دسته بندی دارویی : مهارکننده ساخت کلسترول
کاربرد دارو
1) کاهش کلسترول خون ، بخصوص در هيپرليپوپروتئينومي نوع IIa و IIb بکار مي رود.
2) در بيماري ايسميک قلب به عنوان داروي پيشگيري کننده افزايش کلسترول خون.
مصرف در حاملگی
X
مكانيزم اثر دارو
فلووکسامين باز دارنده ي آنزيم 3- هيدروکسي - 3- متيل گلوتاريل کوانزيمA ردوکتاز است، که اثرات آن روي چربي هاي خون مانند سيمواستاتين است.
اين دارو برخلاف سيمواستاتين و لواستاتين ، بدون نياز به هيدروليز فعال است.
به سرعت و بطور کامل از معده جذب مي شود و در نخستين گذر از کبد، که محل اصلي اثر آن است ، به مقدار زياد متابوليزه مي شود. بيش از 98% دارو به پروتئين هاي پلاسما پيوند مي شود. دفع آن حدود 90% از مدفوع و تنها 6% از راه ادرار است.
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی