دوشنبه 31 تير 1398    |    Monday, July 22, 2019
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فروس فومارات (Ferrous fumarate)
اشکال دارویی
    125mg : قطره خوراکي
    50mg : قرص
کاربرد دارو
کم خوني و فقر آهن و کمبود اسيد فوليک.
مصرف در حاملگی
A
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی