سه شنبه 8 بهمن 1398    |    Tuesday, January 28, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فورازوليدون (Furazolidone)
اشکال دارویی
    100mg : قرص
    50mg/15ml : سوسپانسيون
دسته بندی
دسته بندی دارویی : نيتروفوران
کاربرد دارو
گاستروآنتريت
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی