دوشنبه 30 دي 1398    |    Monday, January 20, 2020
توجه :

تجويز و تعيين دوز دارو به عهده پزشک مي باشد و سایت داروبانک هيچ گونه مسئوليتي در خصوص مصرف خود سرانه دارو ندارد
نام دارو
فومپيزول (Fomepizole)
نام های تجاری
Antizol
اشکال دارویی
    1g/ml 1.5ML : آمپول
کاربرد دارو
مسموميت با متانول يا اتيلن گليکول.
مصرف در حاملگی
C
سایر موارد
تک نسخه ای : نیست

منشاء دارو : شیمیایی